ക്രമ. നമ്പര്‍

ഫോറം നമ്പര്‍

                         ഫോറത്തിന്‍റെ പേര്

  പ്രവൃത്തി

1

 ഫോംസ് ഡി ബി ടി

ഡി ബി ടി സമ്മതപത്രം 

2

ഫോറം9C

പ്രസവാനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

3

ഫോറം1

അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും നാമനിര്‍ദേശക പത്രികയും

4

ഫോറം2

സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന റിട്ടേണ്‍ പത്രിക

5

ഫോറം 3

സ്ഥാപനത്തില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന റിട്ടേണ്‍ പത്രിക

6

ഫോറം 9 D

വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

7

ഫോറം 9 B

അപകട മരണാനന്തര ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

8

ഫോറം 9

മോട്ടോര്‍ തൊഴിലാളികളുടെ പെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

9

ഫോറം 9

ചികിത്സ / മരണാനന്തര ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

10

ഫോറം 10

വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

11

ഫോറം 11

റീഫണ്ട്‌ ചെയ്യുവാനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

What's New

 

Online payment facility for employer and employee is now active through our website>>Click Here 

 

kvtImfÀjn¸v At]£IÄ £Wn¨p

tIcf tamt«mÀ sXmgnemfn t£a\n[n AwK§fmb sXmgnemfnIfpsS a¡Ä¡pff hnZym`ymk kvtImfÀjn¸n\v At]£ £Wn¨p. 8þmw ¢mkv apX s{]m^jW Un{Kn tImgvkv hsc ]Tn¡p¶  hnZymÀ°nIÄ¡mWv kvtImfÀjn¸v A\phZn¡p¶Xv . At]£IÄ 2018 Unkw_À 10 \Iw t_mÀUnsâ PnÃm B^okpIfn e`yamt¡­XmWv.

At]£ t^mapw Un._n.än k½X]{Xhpw  sh_v sskän e`yamWv

  • Last Updated -28 November 2018.